T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Dis ons mense wat die Genootskap maak wat dit is en wat dit ook uiteindelik sal word. Ons het Ďn span van uitsonderlike mense, met ongelooflike waardes. As Ďn besigheid wil ons graag ons maatskappywaardes verklaar. Hierdie waardes dien as Ďn riglyn en standaard vir gedrag en prestasie. Die uitleef van hierdie waardes elke dag sal die sukses van die Genootskap onderskryf.

KliŽntefokus

 • KliŽnte vorm die kern van alles wat ons doen;

 • Ons bied aan ons kliŽnte innoverende produkte en dienste van hoŽ gehalte, wat hulle winsgewendheid en produktiwiteit sal verhoog en waarde sal toevoeg tot hulle boerdery-ervaring;

 • Luister na ons kliŽnte en ontwikkel buigbare en kreatiewe maniere om hulle behoeftes te bevredig;

 • Behandel ons kliŽnte met professionaliteit, eerlikheid en respek.

Innovering

 • Ons skep doelgerigte, vooruitstrewende oplossings;

 • Streef na voortgesette verbetering van produkte en dienste;

 • Bereik Ďn mededingende voordeel deur middel van nuwe idees en kreatiewe benaderings;

 • Benader uitdagings met Ďn probleemoplossende en optimistiese houding.

Aanspreeklikheid

 • Ons is ten volle verantwoordelik vir ons aksies en prestasie;

 • Streef na resultate met Ďn sin vir dringendheid en professionaliteit;

 • Neem individuele verantwoordelikheid om kliŽnte se behoeftes en verwagtinge te bevredig;

 • Wees vasbeslote om suksesvol te wees.

Integriteit

 • Eerlikheid, regverdigheid, respek en veiligheid is van die allergrootste belang. Ons hou ons aan die hoogste persoonlike en professionele standaarde. Ons besigheidsbeginsels word nooit in die gedrang gebring nie;

 • Ons is direk, eerlik, deursigtig en regverdig in ons saketransaksies;

 • Kommunikeer openlik en eerlik;

 • Respekteer diversiteit en ander se idees en oogpunte;

 • Tree op Ďn regverdige en deursigtige manier op.

Waardeskepping

 • Ons skep waarde vir ons kliŽnte, werknemers en deelhebbers in die lewendehawe bedryf;

 • Werk hard en slim;

 • Stel hoŽ verwagtinge vir diensgehalte en bou kliŽnteverhoudings;

 • Verseker dat jou daaglikse aktiwiteite bydrae tot die bereiking van die Genootskap se doelwitte en tevredestelling van ons kliŽnte.

Werknemerbetrokkenheid

 • Ons kweek Ďn kultuur wat uitnemende prestasie, spanwerk, inklusiwiteit, bemagtiging, leierskap en groei bevorder.

Kreatiwiteit

 • Ons verskaf innoverende oplossings, is gedurig op die uitkyk vir verbetering en bevorder leer en ontwikkeling.

Sukses

 • Ons streef daarna om suksesvol te wees, om winsgewende groei in ons besigheid te bereik, sonder om die gehalte van ons dienste en oplossings vir ons kliŽnte se behoeftes in die gedrang te bring.

Volhoubaarheid

 • Deur ons produkte, dienste en tegniese kundigheid bevorder ons die doeltreffende gebruik van hulpbronne tot voordeel van alle mense, wat betrokke is by die verbetering van lewendehawe.

BESIGHEIDSBEGINSELS

Ons besigheidsbeginsels weerspieŽl hoŽ etiese standaarde, wat dien as basis vir die bereiking van ons doelwitte. Ons werknemers verstaan dat hulle aktiwiteite by hierdie beginsels moet aanpas en dat die besigheidsbeginsels, tesame met ons maatskappy se waardes, as Ďn raamwerk dien in die bereiking van ons doelwitte en etiese handeldrywing.

Werknemers

Professionele vaardigheidsvlak
Ons streef daarna om te verseker dat alle werknemers die professionele vermoŽns en vaardigheid handhaaf, wat verenigbaar is met die verantwoordelikhede van hulle pos, tesame met die toepaslike nakoming van die vereistes van professionele liggame rakende voortgesette onderrig.

Kommunikasie en toewyding
Die Genootskap heg waarde aan sy werknemers as Ďn sleutelhulpbron. Die sukses van die toekomstige besigheid van die Genootskap is tot Ďn groot mate afhanklik van die toewyding en betrokkenheid van werknemers. Goeie kommunikasie met ons werknemers is Ďn belangrike faktor om werknemers by verskeie aspekte van ons maatskappy te betrek. Ons bevorder ons besigheidsbeginsels op Ďn eerlike en etiese manier, deur te verseker dat besigheidsbeleid en praktyk met etiese beginsels vereenselwig kan word, en deur ons etiese verwagtinge aan diť saam met wie ons werk te kommunikeer. Ons streef dus daarna om Ďn innoverende omgewing te skep waar ons werknemers waarde kan toevoeg vir al ons deelhebbers.

Verantwoordelikhede in die gemeenskap

Menseregte
Ons verrig ons sake met eerlikheid, regverdigheid, integriteit en respek vir die verskille in die wye spektrum van maatskaplike, politieke en ekonomiese omgewings waarin ons werk. Die Genootskap ondersteun en respekteer menseregte en ons streef daarna om te verseker dat ons aktiwiteite nie daarop inbreuk sal maak nie. As Ďn inligtingsverskaffer is ons voorstanders van vryheid van spraak en die uitruil van inligting.

Besigheid en die omgewing
Ons is verbind daartoe om die impak van ons aktiwiteite op die omgewing te minimaliseer. Ons streef daarna om omgewingsvriendelike besigheidspraktyke in ons bedryf te implementeer.

Besigheidsintegriteit

Voldoening aan toepaslike wetgewing
Ons is verbind daartoe om ons besigheid ooreenkomstig alle toepaslike wetgewing, reŽls, regulasies en administratiewe praktyke van die lande waarin ons werk te bedryf. Niemand het die outoriteit om enige iemand opdrag of toestemming te gee om enige toepaslike wet, reŽl, regulasie of administratiewe praktyk te oortree nie.

Voorkoming van korrupsie
Omkopery en korruptering van openbare amptenare is ernstige misdade en strafbaar in verskeie lande. Die Genootskap se werknemers mag nie direk of indirek omkoopgeskenke of enige ander onbehoorlike voordeel aanbied, beloof, gee, vereis of aanvaar van enige persoon vir enige rede, ten einde besigheid te behou of Ďn onregmatige voordeel te verkry nie.

Besigheidsgeskenke en vermaak
Diens en werkverrigting by die Genootskap mag nooit afhang van persoonlike wins of finansiŽle voordeel nie. Geen werknemer, sy/haar gade of Ďn lid van sy/haar familie mag onregmatige persoonlike voordeel ontvang as gevolg van die werknemer se posisie by die Genootskap nie. Die Genootskap se werknemers behoort enige geskenke te weier, waarvan die aanvaarding daarvan agterdog van onregmatige invloed of optrede kan wek. Die Genootskap se werknemers mag nie geskenke gee of ontvang, of vermaak aanbied of aanvaar indien dit die gebruiklike hoflikheidsgebare, wat as aanvaarde etiese besigheidspraktyk aanvaar word, oorskry nie. Geskenke of vermaak in ruil vir gunste of onbehoorlike vergoeding moet altyd geweier word.

Interne beheer en deursigtigheid

Interne riglyne
Die uitvoering van ons besigheidstake op Ďn deursigtige en eerlike wyse is Ďn belangrike deel van ons etiese standaarde. Ons interne beleid en riglyne dien as instrument vir ons werknemers om op Ďn soortgelyke manier op te tree. Alle werknemers moet optree dienooreenkomstig die toepaslike interne beleid, prosedures en riglyne. Daar moet onmiddellik opgetree word om enige swak plekke te bestuur, wat in hoofsaak die betroubaarheid van finansiŽle verslaggewing en blootlegging kan beÔnvloed, of wat die Genootskap aan die risiko van bedrog kan blootstel.

Die gebruik van bates en inligting

Vertroulikheid
Inligting oor die Genootskap se aktiwiteite, lede, personeel, strategieŽ, besigheidsinligting en finansiŽle resultate is eiendomsregtelik en vertroulik. Ongemagtigde blootlegging kan die Genootskap laat skade lei of onregverdige voordeel aan ander gee. Die Genootskap verwag van sy werknemers om die vertroulikheid van besigheidsinligting te respekteer en dit aktief te beskerm. Dieselfde geld vir alle vertroulike inligting wat van derde partye verkry word.

Botsende belange
Werknemers van die Genootskap moet enige situasie vermy, wat konflik of die voorkoms van konflik tussen hulle private belange en die belange van die Genootskap kan skep. Botsende belange ontstaan in enige situasie waar die Genootskap se werknemers hulle kontakpersone of posisie binne die Genootskap gebruik om hulle persoonlike, private besigheidsbelange of finansiŽle belange te bevorder, hetsy of dit ten koste van die Genootskap is, of nie.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes